Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę Apator SA

Nr 22/2012
Data i godzina: 2012/05/21, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 21 maja 2012 r. spółka Apator SA ("Sprzedający") zawarła znaczącą umowę z Energa-Operator SA ("Kupujący") siedzibą w Gdańsku. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Apator SA elektronicznych, kredytowych liczników energii elektrycznej o łącznej wartości 24.873 tys. zł netto. Dostawy będą realizowane przez najbliższe 24 miesiące do poszczególnych Oddziałów Energa-Operator SA na podstawie na bieżąco składnych zamówień określających ilość i miejsce dostawy.

Apator SA informuje, że warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Umowa nie zawiera zapisów dotyczących zastrzeżenia warunku lub terminu, jednakże może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

  • liczba wadliwych liczników przekroczy 2% ogólnej liczby wynikającej z umowy;
  • co najmniej 3 dostawy zostaną zrealizowane z opóźnieniem z winy Sprzedawcy wynoszącym co najmniej 14 dni.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest gwarancja bankowa wniesiona przez Apator SA na kwotę 612 tys. zł. Kupujący zwróci 70% kwoty zabezpieczenia po 30 dniach od dnia należytego wykonania umowy oraz 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady dla ostatniej dostarczonej partii.

Spółce Energa-Operator SA przysługuje żądanie od Apator SA następujących kar umownych:

  • za zwłokę w dostarczeniu danej części liczników w wysokości 2% ceny brutto danej części dostawy za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki;
  • za odstąpienie przez Kupującego od umowy w części jeszcze nie wykonanej z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego - w wysokości 10% łącznej ceny brutto części jeszcze nie wykonanej;
  • za zwłokę w usunięciu wady, naprawy lub wymiany gwarancyjnej wobec warunków gwarancji - w wysokości 10% ceny jednostkowej brutto licznika za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki liczony po 14 dniach od dnia zgłoszenia, nie więcej jednak niż 100% ceny licznika;
  • w przypadku gdy w okresie gwarancyjnym liczba wadliwych liczników pochodzących z jednej dostawy przekroczy 2% całkowitej liczby tej dostawy - w wysokości 90 zł za każdy wadliwy licznik tej dostawy zainstalowany w sieci.

W przypadku zbiegu uprawnień do żądania przez Energa-Operator SA zapłaty od Apator SA kar umownych, Kupujący może żądać zapłaty wszystkich kar umownych kumulatywnie.

Z kolei w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części przez Energa-Operator SA z przyczyn leżących po jego stronie, spółce Apator SA przysługuje żądanie od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny brutto części umowy jeszcze nie wykonanej.

W przypadku gdy kary umowne nie pokrywają pełnej szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Apator SA.

W okresie ostatnich dwunastu miesięcy spółki Grupy Apator zawarły z Energa-Operator SA siedem umów o łącznej wartości 37.985 tys. zł netto (łącznie z powyżej opisaną). Umową o największej wartości w tym okresie jest umowa powyżej opisana.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.