Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę pośrednio zależną – George Wilson Industries

Nr 40/2015
Data i godzina: 2015/09/02, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy


Zarząd Apator SA („Emitent) informuje, że w dniu 1 września 2015 r. spółka pośrednio zależna od Emitenta – Geroge Wilson Industries Ltd. („GWi”) zawarła ze spółką Landis+Gyr AG umowę o szacowanej łącznej wartości 8 mln EUR (tj. 33,8 mln PLN). Przedmiotem umowy jest dostawa przemysłowych gazomierzy inteligentnych na rynek holenderski. Dostawy będą realizowane w latach 2016-2020 r.

Emitent informuje, że warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.

Umowa nie zawiera zapisów dotyczących zastrzeżenia warunku lub terminu.

Gazomierze objęte są 6-letnią gwarancją. W trakcie okresu gwarancyjnego GWi jest zobowiązana do bezpłatnej wymiany każdego wadliwego gazomierza oraz uiszczenia, na rzecz zamawiającego, odszkodowania, przy czym odpowiedzialność ta jest ograniczona do kwoty 5 mln EUR (tj. 21,1 mln PLN).

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przewyższa 10% kapitałów własnych Emitenta.

Wszystkie wartości wyrażone w PLN zostały przeliczone według średniego kursu NBP z dnia 1 września 2015 r. wynoszącego dla 1EUR = 4,2297 PLN.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. 2014.133)

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.