Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Apator Rector Sp. z o.o.

Nr 26/2012
Data i godzina: 2012/06/15, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Apator SA informuje, że spółka zależna Apator Rector Sp. z o. o. jest uczestnikiem Konsorcjum, którego liderem jest Comarch SA. Wyżej wymienione konsorcjum w dniu 15 czerwca 2012 r. zawarło znaczącą umowę z Tauron Dystrybucja SA na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego do Zarządzania Majątkiem Sieciowym Tauron Dystrybucja SA oraz świadczenie usług serwisu systemu. Całkowita wartość umowy wynosi 78,9 mln zł netto. Z tej kwoty, szacunkowa wartość przychodów dla Apator Rector Sp. z o. o. z tytułu realizacji umowy wynosi 39,3 mln zł netto.

Część wdrożeniowa realizowana będzie przez Konsorcjum przez 3 lata od dnia 2 lipca 2012 r., natomiast część serwisowa realizowana będzie przez 5 lat od zakończenia wdrożenia.

W wyniku zawarcia umowy spółka Apator Rector Sp. z o. o. wdrażać będzie kolejny system do Zarządzania Majątkiem Sieciowym dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego w Polsce, co potwierdza, że jest liderem we wdrożeniach tego typu systemów informatycznych w kraju. Systemy wspierający zarządzanie majątkiem sieciowym dostarczone przez Apator Rector Sp. z o. o. będą obejmowały powierzchnię aż 128 tys. km kw. obszaru Polski.

Apator SA informuje, że warunki umowy podpisanej przez lidera Konsorcjum: Comarch SA, nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.

W trakcie obowiązywania umowy, jak i w okresie 3 lat od momentu, gdy przestanie ona obowiązywać, w przypadku naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy i wykorzystania wyłącznie w celu wykonywania niniejszej umowy informacji uzyskanych w związku z jej wykonywaniem Konsorcjum zapłaci spółce Tauron Dystrybucja SA karę umowną w wysokości 500 tys. zł netto, przy czym za naruszenie zobowiązania do zachowania poufności i danych dotyczących klientów Tauron Dystrybucja SA, karę umowną w wysokości 10 mln zł netto.

Za każdy dzień zwłoki Konsorcjum w zakończeniu realizacji danego etapu lub fazy projektu, Tauron Dystrybucja SA jest uprawniony naliczyć Konsorcjum karę umowną w wysokości 87.927,39 zł za każdy dzień zwłoki w odbiorze fazy lub etapu.

Odnośnie świadczenia obowiązkowego serwisu systemu za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii lub usterki w stosunku do terminów określonych w umowie, Konsorcjum jest zobowiązane do zapłaty kar umownych w wysokości 910,33 złotych, przy czym karę nalicza się za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

W ramach świadczenia usług wsparcia technicznego za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu zakończenia realizacji usługi wsparcia wskazanego w harmonogramie przedstawionym przez Konsorcjum, Konsorcjum jest zobowiązane do zapłaty kary umownej w wysokości 910,33 złotych, przy czym karę nalicza się za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

W przypadku odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: negatywny wyniku odbioru fazy realizacji lub fazy uruchomienia produkcyjnego wchodzących w skład etapu 1 lub 2 lub 3 lub naruszenie postanowień umowy przez Konsorcjum, jeżeli naruszenie takie nie zostanie naprawione w ciągu 14 dni od dnia jego wystąpienia lub naruszenie przez Konsorcjum w związku z realizacją umowy praw własności intelektualnej podmiotów trzecich lub stwierdzenie podczas odbioru projektu technicznego lub pilotażu A lub pilotażu B niezgodności lub usterek, powodujących w ocenie Tauron Dystrybucja SA, brak pozytywnych rokowań na spełnienie wymagań jakościowych produktu w normalnym toku procedury odbiorowej w przysługującej liczbie iteracji odbioru. Niezależnie od obowiązku dokonania zwrotu świadczeń podlegających zwrotowi, Konsorcjum zapłaci karę umowną w wysokości 30% wartości umowy brutto.

Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Apator SA.

W okresie ostatnich dwunastu miesięcy spółki Grupy Apator zawarły ze spółkami tworzącymi Grupę Tauron 9 umów o łącznej wartości 67,4 mln zł netto (łącznie z powyżej opisaną w części przypadającej dla spółki Apator Rector Sp. z o. o.). Umową o największej wartości w tym okresie jest umowa powyżej opisana.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.