Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie znaczącej umowy ramowej przez Apator SA ze spółką stowarzyszoną

Nr 41/2013
Data i godzina: 2013/12/20, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 20 grudnia 2013 r. Apator SA ("Emitent") podpisał umowę ramową ("Umowa") ze spółką stowarzyszoną OOO Apator Elektro z siedzibą w Moskwie. Umowa została zawarta na 2014 r. i dotyczy sprzedaży przez Emitenta niskonapięciowej aparatury łącznikowej oraz części do kompletacji tej aparatury.

Wartość Umowy wynosi 12 mln EUR netto, tj. 50 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 20 grudnia 2013 r. wynoszącego 1 EUR = 4,1652 PLN. Zdaniem Zarządu Emitenta w ramach Umowy w 2014 r. zostanie zrealizowana sprzedaż w wysokości 4-6 mln EUR.

Emitent informuje, że warunki Umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Realizacja dostaw przez Emitenta odbywać się będzie na podstawie składanych przez OOO Apator Elektro w ciągu roku poszczególnych zamówień z terminem dostawy 30 dni i płatnością w okresie 90 dni od wystawienia przez Emitenta faktury.

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 EUR, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej Umowy.

W okresie ostatnich dwunastu miesięcy spółki grupy Apator nie zawarły z OOO Apator Elektro żadnej umowy poza powyżej opisaną.

Umowa została uznane za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.