Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarcie znaczącej umowy warunkowej z PKP Energetyka SA

Nr 17/2016
Data i godzina: 2016/06/01, 18:03
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA ("Emitent") informuje, że w dniu 1 czerwca 2016 r. zawarta została znacząca umowa z PKP Energetyka SA ("PKP") z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń oraz wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania AMI w terminie do końca 2016 roku.

Wartość umowy wynosi 25,4 mln zł i może zostać podwyższona do 39,6 mln zł w przypadku nastąpienia zmiany organizacyjnej u Klienta, powodującej zwiększenie zakresu prac wykonywanych przez Emitenta w oparciu o umowę o instalację urządzeń dostarczanych przez Emitenta.

Emitent informuje, że postanowienia umowy z PKP nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Łączna odpowiedzialność Emitenta z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy ograniczona jest do 20% wartości umowy. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy odszkodowań z tytułu śmierci, uszczerbku na zdrowiu lub szkód rzeczywistych poniesionych przez PKP w wyniku bezpośredniego rażącego zaniedbania lub celowego działania ze strony Emitenta, jego współpracowników lub podwykonawców.

Wskazana, jako warunek w umowie, zmiana organizacyjna u Klienta dotyczy ewentualnego przeniesienia na spółkę Energetyka Kolejowa Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PKP w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. O ziszczeniu się tego warunku Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta, w przypadku ziszczenia się warunku zwiększającego wartość umowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.