Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarte przez spółki grupy Apator umowy z RWE Stoen spełniające łącznie kryterium umowy znaczącej

Nr 4/2015
Data i godzina: 2015/01/20, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w okresie ostatnich dwunastu miesięcy spółki grupy Apator zawarły ze spółkami wchodzącymi w skład RWE Polska SA umowy o łącznej wartości 30 mln zł netto. Umowy te spełniają łącznie kryterium umowy znaczącej ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych Apator SA.

Umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta w dniu 14 stycznia 2015 r. przez spółkę Apator SA ("Wykonawca") na kwotę 21,3 mln zł netto. Dotyczy ona dostaw liczników energii elektrycznej do RWE Stoen Operator sp. z o. o. ("Zamawiający"), które będą realizowane partiami do stycznia 2017 r. Warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku oraz nie została ona zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

  • za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub jej części z przyczyn od niego zależnych w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia netto za partię liczników dostarczanych z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia;
  • za opóźnienie w usunięciu wady przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia netto za partię liczników, w których stwierdzono wadę za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad;
  • za odstąpienie od umowy kub jej części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia netto, liczonego w stosunku do tej części dostawy, co do której nastąpiło odstąpienie.

Łączna wysokość powyższych kar umownych jest ograniczona do 30% wartości umowy netto. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia odszkodowania uzupełniającego z wyłączeniem szkód następczych i niebezpośrednich w tym utraconych korzyści. Łączna suma kar i odszkodowań ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 100% wartości umowy brutto.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.