Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarte umowy z PGE Dystrybucja SA przez spółki Grupy Apator spełniające łącznie kryterium umowy znaczącej

Nr 3/2012
Data i godzina: 2012/01/13, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w roku obrotowym 2011 spółki Grupy Apator zawarły z PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie 21 umów. Umowy te spełniają łącznie kryterium umowy znaczącej ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych emitenta. Powyższe umowy, o całkowitej wartości 17,6 mln zł netto, dotyczyły dostaw dla PGE Dystrybucja SA liczników energii elektrycznej.

 

Umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta w dniu 22 grudnia 2011 r. przez spółkę zależną Pafal SA na kwotę 4,8 mln zł netto. Dotyczy ona dostaw liczników energii elektrycznej do PGE Dystrybucja SA, Oddział w Skarżysku-Kamiennej. Dostawy te realizowane będą do 15 grudnia 2012 r.

 

Zarząd Apator SA informuje, że warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku oraz że nie została zawarta ona z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

 

Spółce PGE Dystrybucja SA przysługuje prawo do naliczania następujących kar umownych:

  • za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu dostawy liczników w wysokości 0,5% wartości umowy
  • za zwłokę w usunięciu wad licznika w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 10% ceny jednostkowej licznika za każdy dzień zwłoki
  • za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Pafal SA w wysokości 20% wartości umowy, przy czym naliczenie tej kary umownej nie wyłącza prawa PGE Dystrybucja SA do naliczenia kary umownej za powyższe opóźnienia

Spółce Pafal SA przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości umowy z tytułu odstąpienia przez PGE Dystrybucja SA od umowy z przyczyn zależnych od tej spółki.

 Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.