Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarte umowy z PGE Dystrybucja SA przez spółki grupy Apator spełniające łącznie kryterium umowy znaczącej

Nr 9/2013
Data i godzina: 2013/03/20, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w okresie od dnia 13 stycznia 2012 r. (publikacja raportu bieżącego nr 3/2012 dotyczącego zawartych umów z PGE Dystrybucja SA przez spółki grupy Apator) do dnia dzisiejszego, spółki grupy Apator zawarły z PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie 42 umowy o łącznej wartości 22,9 mln zł. Umowy te dotyczyły dostaw liczników energii elektrycznej oraz paszportyzacji sieci. Spełniają one łącznie kryterium umowy znaczącej ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych emitenta.

Umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta w dniu 5 marca 2013 r. przez spółkę zależną Pafal SA na kwotę 2,3 mln zł netto. Dotyczy ona dostaw liczników energii elektrycznej do PGE Dystrybucja SA, Oddział w Skarżysku-Kamiennej. Dostawy te realizowane będą do 30 listopada 2013 r.
Zarząd Apator SA informuje, że warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku oraz że nie została zawarta ona z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Spółce PGE Dystrybucja SA przysługuje prawo do naliczania następujących kar umownych:

  • za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu dostawy liczników w wysokości 0,5% wartości umowy;
  • za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wady licznika zgłoszonej do w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 50 zł odrębnie dla każdego licznika;
  • za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Pafal SA w wysokości 20% wartości umowy.

Łączna kwota kar umownych jest ograniczona do maksymalnie 100% wartości umowy.
Spółce Pafal SA przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi PGE Dystrybucja SA.
Jeżeli szkody przekroczą kwotę kar umownych, strony mogą dochodzić swoich roszczeń na zasadach cywilnych do wysokości poniesionej szkody, jednakże łączna wysokość kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających nie może przekroczyć 200% wartości umowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.