Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zawarte umowy z Tauron Dystrybucja SA przez spółki grupy Apator spełniające łącznie kryterium umowy znaczącej

Nr 7/2014
Data i godzina: 2014/02/03, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że w okresie ostatnich dwunastu miesięcy spółki grupy Apator zawarły z Tauron Dystrybucja S.A. umowy o łącznej wartości 27,9 mln zł. Umowy te spełniają łącznie kryterium umowy znaczącej ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych emitenta.

Umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta w dniu 17 czerwca 2013 r. przez spółkę Apator S.A. na kwotę 16,2 mln zł netto. Dotyczy ona dostaw liczników energii elektrycznej do Tauron Dystrybucja SA. Warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku oraz nie została ona zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Opis kar umownych zawartych w powyższej umowie:

1. Dla Tauron Dystrybucja SA:

- za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu dostawy liczników w wysokości 0,5% wartości netto dostawy, przy czym maksymalna wartość kary z tego tytułu nie przekroczy 10% wartości netto dostawy, - za opóźnienie w usunięciu wad danego urządzenia stwierdzonych w okresie rękojmi/ gwarancji – 0,1% ceny netto urządzenia za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku niezgodności dostarczanych liczników z egzemplarzami wzorcowymi – 10% wartości netto nienależycie zrealizowanej części zamówienia,

- w przypadku wprowadzenia nieuzgodnionych zmian w aparaturze – 10% wartości netto nienależycie zrealizowanej części zamówienia.

2. Dla Apator SA:

- prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% wartości netto nieodebranej dostawy za każdy dzień opóźnienia w odbiorze danej partii aparatury przez Tauron Dystrybucja SA.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.