Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Apator S.A.

Nr 42/2017
Data i godzina: 2017/11/15, 14:19
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Apator SA  ("Emitent") informuje, że w dniu 15 listopada 2017 roku Pan Andrzej Szostak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego z dniem 15 listopada 2017 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Apator S.A. powołała z dniem 16 listopada 2017 r. Pana Mirosława Klepackiego na Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego. W związku z powyższym, Pan Mirosław Klepacki od dnia 16 listopada nie będzie pełnić funkcji prokurenta spółki. 

Pan Mirosław Klepacki w latach 1979-1986 studiował na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektrycznym a w latach 2007-2012 studiował na Wydziałe Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Zarządzanie Biznesem _tytuł magistra_. 

Pan Mirosław Klepacki z Apator SA związany jest od 1996 roku. Od 2010 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Aparatury Łączeniowej a od 2011 roku również prokurenta spółki Apator SA. W latach 2006 - 2017 Pan Mirosław Klepacki pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Apator GmbH z siedzibą w Niemczech. Od lutego 2017 roku pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Apator Control sp. z o.o.

Pan Mirosław Klepacki posiada obywatelstwo polskie oraz niemieckie. W związku z powyższym posiada duże doświadczenie i znajomość rynku niemieckiego.

Pan Mirosław Klepacki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Mirosław Klepacki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Podstawa prawna: 
- art 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Eurpejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE,
- § 5 ust. 1. pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.