Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zmiana Statutu Apator SA oraz jednolita treść tego Statutu

Nr 28/2014
Data i godzina: 2014/06/17, 00:00
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2014 roku podjęło uchwałę w sprawie następujących zmian w Statucie Apator SA:

dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Apator SA:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.310.702,80 zł (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwa złote i 80/100) i dzieli się na 7.754.130 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści) akcji imiennych serii A oraz 25.352.898 (dwadzieścia pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.310.702,80 zł (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwa złote i 80/100) i dzieli się na 7.724.130 (siedem milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące sto trzydzieści) akcji imiennych serii A oraz 25.382.898 (dwadzieścia pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Zarząd Apator SA w załączeniu przesyła treść jednolitego tekstu Statutu Apator SA uwzględniającego zmienioną treść §7.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.