Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zmiana warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości Apator SA

Nr 25/2012
Data i godzina: 2012/06/01, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA informuje, że proces realizacji warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości znajdującej się w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 21/29, przebiega zgodnie z planem i spółka Apator SA najpóźniej do końca lipca 2012 r. dokona sprzedaży tej nieruchomości. Informację o treści umowy przedwstępnej została podana w dniu 19 kwietnia 2011 r. w formie raportu bieżącego (nr 14/2011).

W dniu 1 czerwca 2012 r. spółka Apator SA i Galeria Copernicus Toruń 2 Sp. z o. o. ("Galeria") podpisały zmianę w zapisach tej umowy, jednakże zmiany te nie wpływają w sposób istotny na jej zasadniczą treść.

  • Zmiany dotyczą następujących zdarzeń:
  • Z łącznej kwoty ceny wydziela się kwotę 5 mln zł, która zostanie zatrzymana na rachunku zastrzeżonym i wypłacona spółce Apator SA po doręczeniu ostatecznej decyzji przenoszącej z Apator SA na rzecz Galerii Copernicus Toruń 2 sp. z o. o. zamienne pozwolenie na budowę.
  • Apator SA zobowiązuje się uzyskać ostateczną decyzję o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę (tzw. pozwolenie zamienne), na podstawie dostarczonej przez Galerię dokumentacji. Apator SA uzyska wszelkie w tym celu decyzje, opinie, warunki, uzgodnienia, w zakresie niezbędnym do zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do dnia 15 sierpnia 2012 roku. Ponadto, Apator SA zobowiązuje się najpóźniej w terminie 7 dni od dnia, w którym pozwolenie zamienne uzyskało status ostateczności, do wszczęcia postępowania o przeniesienie pozwolenia zamiennego na rzecz Galerii. W przypadku, gdyby Apator SA nie wszczął tej procedury w terminie 14 dni, w którym decyzja o pozwoleniu zamiennym stała się ostateczna lub wszczął tę procedurę lecz nie złożył oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz Galerii zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 5 mln zł.
  • Apator SA zobowiązuje się nie zaskarżać żadnych decyzji ani postanowień wydawanych w toku postępowań administracyjnych związanych z przenoszeniem decyzji na rzecz Galerii, ani nie wnosić wniosków o uchylenie, zmianę lub stwierdzenie nieważności. W przypadku naruszenia tego zobowiązania, Apator SA zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Galerii kary umownej w wysokości 5 mln zł.
  • Wydanie nieruchomości na rzecz Galerii nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Ponadto obie strony umowy oświadczają, że poniższe warunki umowy przedwstępnej umożliwiające zawarcie umowy przyrzeczonej spełniły się:

  • zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obowiązującego dla nieruchomości w sposób umożliwiający realizację inwestycji zaplanowanej przez Galerię;
  • uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji zaplanowanej przez Galerię;
  • uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę na nieruchomości pozwalającej na realizację inwestycji zaplanowanej przez Galerię;
  • wykreślenie hipotek na nieruchomości.

Podstawa prawna raportu bieżącego: § 5 ust. 1. pkt 1 oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.