Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Zwolnienie z poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego na zakup spółki Apator Elkomtech SA

Nr 54/2015
Data i godzina: 2015/12/09, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, że w dniu 9 grudnia 2015 r. Bank Handlowy w Warszawie SA zwolnił poręczeniecywilnoprawnedo kwoty 100 mln zł udzielone przez spółkę zależną Apator Powogaz SA. Poręczenie zabezpieczało kredyt zaciągnięty w 2014 roku przez Emitenta na zakup spółki Apator Elkomtech SA.

Podstawą zwolnienia jest spełnienie przez Emitenta warunku (kowenantu) wskazanego w umowie kredytowej.

O zaciągniętym kredycie oraz udzielonym poręczeniu Emitent informował raportami bieżącymi nr 17/2014 oraz 18/2014.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 5. Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.