Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Historia operacji na akcjach

Kapitał zakładowy wynosi
3 264 707,30 zł i dzieli się na 
32 647 073 akcji, w tym:

 • 7 326 515 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu w stosunku 1:4
 • 25 320 558 akcji zwykłych na okaziciela

Akcje uprawniają do wykonania na walnym zgromadzeniu 54 641 246 głosów.

Kody akcji:  Akcje imienne - PLAPATR00026, Akcje na okaziciela - PLAPATR00018

Zmiany w kapitale zakładowym, ilościach akcji i wartości nominalnej, konwersje, umorzenie akcji

Spółka Apator SA została wpisana do rejestru handlowego 14 stycznia 1993 roku. Kapitał zakładowy spółki wynosił 2.200.055zł i dzielił się na 30.770 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 71,50 zł. W dniu 20 kwietnia 1996 roku Walne Zgromadzenie dokonało splitu akcji w stosunku 1:65. Jednocześnie Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd do jednorazowej zamiany 600.015 akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela.

W związku z powyższym kapitał zakładowy, po zarejestrowaniu zmian, dzielił się na 1.400.035 akcji imiennych uprzywilejowanych (co do głosu w stosunku 1:4) serii A o wartości nominalnej 1,10 zł każda oraz 600.015 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,10 zł każda.Na przełomie stycznia i lutego 1997 roku spółka ogłosiła publiczna ofertę sprzedaży 600. 015 akcji na okaziciela serii A oraz objęcia 800.000 akcji na okaziciela serii B ( nowa emisja) w cenie 20 zł za akcję W wyniku przeprowadzonych działań kapitał zakładowy wzrósł do kwoty 3.080.055 zł i dzielił się na 2.800.050 akcji o wartości nominalnej 1,10 zł każda tj.:

 • 1.400.035 akcji imiennych serii A
 • 600.015 akcji na okaziciela serii A
 • 800.000 akcji na okaziciela serii B

W dniu 24 kwietnia 1997 roku 1.400.015 akcji na okaziciela zadebiutowało na rynku równoległym GPW w Warszawie S.A po kursie 37,50 zł.Od dnia 1 stycznia 1999 roku akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii A mogą dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela a następnie wprowadzać je do obrotu giełdowego. Konwersje akcji w 1999 roku przeprowadzane były co miesiąc i dotyczyły następujących ilości:

 • luty - 27.363
 • marzec - 69.796
 • kwiecień - 19.777
 • maj - 7.109
 • czerwiec - 7.992
 • lipiec - 18.466
 • sierpień - 20.761
 • wrzesień - 12.232
 • październik - 7.436

Łącznie w 1999 roku zamieniono 190.932 akcje i w związku z powyższym na koniec tego roku w obrocie giełdowym znajdowało się 1.590.947 akcji.

Od 2000 roku konwersje akcji przeprowadzane są raz na kwartał i dotyczą następujących ilości zgłoszonych przez akcjonariuszy:

 • styczeń - 84.824
 • kwiecień - 94.528
 • lipiec - 42.358
 • październik - 5.820

Na dzień 31 grudnia 2000 r. kapitał zakładowy spółki dzielił się na:

 • 981.573 akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w stosunku 1:4
 • 1.818.477 akcji zwykłych na okaziciela

Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 5.744.769 głosów.Konwersje akcji w 2001 roku:

 • styczeń - 8.523 akcji
 • kwiecień - 16.161 akcji
 • lipiec - 27.264 akcji
 • październik - 5.231 akcji

Na dzień 31 grudnia 2001 roku kapitał zakładowy spółki dzielił się na:

 • 924.394 akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w stosunku 1:4
 • 1.875.656 akcji zwykłych na okaziciela

Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 5.588.925 głosów.Konwersje akcji w 2002 roku:

 • styczeń - 31.858 akcji
 • kwiecień - 25.935 akcji
 • lipiec - 6.597
 • październik - 46.963 akcji

W dniu 12 grudnia 2002 roku Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował umorzenie 300.000 akcji na okaziciela. W związku z powyższym na dzień 31.12.2002 rok kapitał zakładowy wynosił 2.750.055 zł i dzielił się na 2.500.050 akcji, w tym:

 • 813.041 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 1.687.009 akcji zwykłych na okaziciela.

Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 4.939.173 głosów. Konwersje akcji w 2003 roku:

 • styczeń - 11.650 akcji
 • kwiecień - 6.974 akcji
 • lipiec - 14.248 akcji
 • październik - 22.923 akcje

W dniu 30 września 2003 roku Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji 869.500 akcji na okaziciela serii C. W związku z powyższym na dzień 30.09.2003 rok kapitał zakładowy wynosił 3.706.505 zł i dzielił się na 3.369.550 akcji, w tym:

 • 794.417 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 2.575.133 akcji zwykłych na okaziciela

Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 5.752.801 głosów.Na dzień 31.12.2003 rok (po uwzględnieniu konwersji akcji) kapitał zakładowy wynosi 3.706.505 zł i dzieli się na 3.369.550 akcji, w tym:

 • 757.246 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 2.612.304 akcji zwykłych na okaziciela

Konwersje akcji w 2004 roku:

 • styczeń - 6.478 akcji
 • kwiecień - 8.307 akcji
 • lipiec - 2.870 akcji
 • październik - 1.093 akcje

W dniu 7 września 2004 roku Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego w drodze umorzenia 161.050 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,10 zł każda.Na dzień 31.12.2004 rok kapitał zakładowy wynosił 3.529.350 zł i dzielił się na 3.208.500 akcji, w tym:

 • 738.498 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 2.470.022 akcji zwykłych na okaziciela

Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 5.423.994 głosów.Konwersje akcji w 2005 roku:

 • styczeń - 1.093 akcje
 • kwiecień - 530 akcji
 • lipiec - 764 akcje

Od III kwartału 2005 roku konwersje akcji przeprowadzane są raz w roku, w styczniu. Dodatkowy termin konwersji może zostać ustalony na wniosek akcjonariuszy o ile zgłoszą do zamiany co najmniej 10.000 akcjiNa dzień 31.12.2005 rok (po uwzględnieniu konwersji akcji) kapitał zakładowy wynosił 3.529.350 zł i dzielił się na 3.208.500 akcji, w tym:

 • 729.244 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 2.479.256 akcji zwykłych na okaziciela

Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 5.396.232 głosów. W styczniu 2006 roku zamieniono 7.131 akcji. Po tej konwersji kapitał zakładowy wynosi 3.529.350 zł i dzieli się na 3.208.500 akcji, w tym:

 • 722.113 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 2.486.387 akcji zwykłych na okaziciela

Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 5.374.839 głosów.Wszystkie akcje na okaziciela wprowadzone są do obrotu giełdowego.

12 czerwca 2006 roku WZA podjęło decyzje o dokonaniu splitu akcji. W dniu 27 lipca 2006 roku Sąd Rejonowy dokonał rejestracji podziału akcji a 21 sierpnia 2006 roku KDPW dokonanło podziału akcji. W związku z powyższym od 21 sierpnia br. akcje po podziałe są notowane na GPW. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł.

Konwersje akcji w 2007 roku:

 • styczeń - 29.062 akcji
 • kwiecień - 47.971 akcji
 • czerwiec - 35.871 akcji

Konwersje akcji w 2008 roku:

 • styczeń - 23.910 akcji

Konwersje akcji w 2009 roku:

 • styczeń - 9.680 akcji

W dniu 13 listopada 2009 roku Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował umorzenie 186.472 akcji na okaziciela. W związku z powyższym na dzień 31.12.2009 roku kapitał zakładowy wynosił 3.510.702,80 zł i dzielił się na 35.107.028, w tym:

 • 7.796.749 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 27.310.279 akcji zwykłych na okaziciela

Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 58.497.275 głosów.  W styczniu 2010 roku zamieniono 1.111 akcji. Po tej konwersji kapitał zakładowy wynosi: 3.510.702,80 zł i dzieli się na 35.107.028 akcji, w tym:

 • 7.795.638 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 27.311.390 akcji zwykłych na okaziciela

Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 58.493.942 głosów. W styczniu 2011 roku zamieniono 21.146 akcji. Po tej konwersji kapitał zakładowy wynosił 3.510.702,80 zł i dzielił się na 35.107.028 akcji, w tym:

 • 7.774.492 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 27.332.536 akcji na okaziciela

Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 58.430.504 głosów.

W dniu 12 lipca 2012 roku Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował umorzenie 2.000.000 akcji na okaziciela. W związku z powyższym kapitał zakładowy wynosi 3.310.702,80 zł i dzieli się na 33.107.028 akcji, w tym:

 • 7.774.492 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 25.332.536 akcji na okaziciela

 Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 56.430.504 głosów.

W styczniu 2013 roku zamieniono 20.362 akcji. Po tej konwersji kapitał zakładowy wynosi: 3.310.702,80 zł i dzieli się na 33.107.028 akcji, w tym:

 • 7.754.130 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 25.352.898 akcji zwykłych na okaziciela

 Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 56.369.418 głosów.

W styczniu 2014 roku zamieniono 30.000 akcji. Po tej konwersji kapitał zakładowy wynosi: 3.310.702,80 zł i dzieli się na 33.107.028 akcji, w tym:

 • 7.724.130 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 25.382.898 akcji zwykłaych na okaziciela

Powyższe akcje uprawniają do wykonania na walnym zgromadzeniu 56.279.418 głosów. Wszystkie akcje na okaziciela wprowadzone są do obrotu giełdowego w systemie notowań ciągłych.

W styczniu 2015 roku zamieniono 163.519 akcji. Po tej konwersji kapitał zakładowy wynosi: 3.310.702,80 zł i dzieli się na 33.107.028 akcji, w tym:

 • 7.560.611 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 25.546.417 akcji zwykłaych na okaziciela

Powyższe akcje uprawniają do wykonania na walnym zgromadzeniu 55.788.861 głosów. Wszystkie akcje na okaziciela wprowadzone są do obrotu giełdowego w systemie notowań ciągłych.

W styczniu 2016 roku zamieniono 30.030 akcji. Po tej konwersji kapitał zakładowy wynosi: 3.310.702,80 zł i dzieli się na 33.107.028 akcji, w tym:

 • 7.530.581 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 25.576.447 akcji zwykłaych na okaziciela

Powyższe akcje uprawniają do wykonania na walnym zgromadzeniu 55.698.771 głosów. Wszystkie akcje na okaziciela wprowadzone są do obrotu giełdowego w systemie notowań ciągłych.

W styczniu 2017 roku zamieniono 92.380 akcji. Po tej konwersji kapitał zakładowy wynosi 3.310.702,80 zł i dzieli się na 33.107.028 akcji, w tym:

 • 7.438.201 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 25.668.827 akcji zwykłych na okaziciela

Powyższe akcje uprawniają do wykonania na walnym zgromadzeniu 55.421.631 głosów. Wszystkie akcje na okaziciela wprowadzone są do obrotu giełdowego w systemie notowań ciągłych.

W styczniu 2018 roku zamieniono 1.199 akcji. Po tej konwersji kapitał zakładowy wynosi 3.310.702,80 zł i dzieli się na 33.107.028 akcji, w tym:

 • 7.437.002 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 25.670.026 akcji zwykłych na okaziciela

Powyższe akcje uprawniają do wykonania na walnym zgromadzeniu 55.418.034 głosów. Wszystkie akcje na okaziciela wprowadzone są do obrotu giełdowego w systemie notowań ciągłych.

W czerwcu 2018 roku zamieniono 100.001 akcji. Po tej konwersji kapitał zakładowy wynosi 3.310.702,80 zł i dzieli się na 33.107.028 akcji, w tym:

 • 7.337.001 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 25.770.027 akcji zwykłych na okaziciela

Powyższe akcje uprawniają do wykonania na walnym zgromadzeniu 55.118.031 głosów. Wszystkie akcje na okaziciela wprowadzone są do obrotu giełdowego w systemie notowań ciągłych.

W dniu 10 października 2019 roku Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrował umorzenie 246.100 akcji na okaziciela. W związku z powyższym kapitał zakładowy wynosi 3.286.092,80 zł i dzieli się na 32.860.928 akcji, w tym:

 • 7.337.001 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 25.523.927 akcji na okaziciela

 Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 54.871.931 głosów.

W dniu 19 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrował umorzenie 54.600 akcji na okaziciela. W związku z powyższym kapitał zakładowy wynosi 3.280.632,80 zł i dzieli się na 32.806.328 akcji, w tym:

 • 7.337.001 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 25.469.327 akcji na okaziciela

 Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 54.817.331 głosów.

W dniu 29 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrował umorzenie 29.100 akcji na okaziciela. W związku z powyższym kapitał zakładowy wynosi 3.277.722,80 zł i dzieli się na 32.777.228 akcji, w tym:

 • 7.337.001 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 25.440.227 akcji na okaziciela

 Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 54.788.231 głosów.

W styczniu 2022 roku zamieniono 4.510 akcji imiennych na akcje na okaziciela. Po tej konwersji kapitał zakładowy wynosił 3.277.722,80 zł i dzielił się na 32.777.228 akcji, w tym:

 • 7.332.491 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 25.444.737 akcji zwykłych na okaziciela

Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 54.774.701 głosów. Wszystkie akcje na okaziciela wprowadzone były do obrotu giełdowego w systemie notowań ciągłych.

W dniu 14 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrował umorzenie 130.155 akcji na okaziciela. W związku z powyższym kapitał zakładowy wynosił 3.264.707,30 zł i dzielił się na 32.647.073 akcje, w tym:

 • 7.332.491 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 25.314.582 akcje na okaziciela

Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 54.644.546 głosów.


W styczniu 2023 roku zamieniono 1.100 akcji imiennych na akcje na okaziciela. Po tej konwersji kapitał zakładowy wynosi 3.264.707,30 zł i dzieli się na 32.647.073 akcje, w tym:

 • 7.331.391 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 25.315.682 akcje zwykłe na okaziciela

Powyższe akcje uprawniają do wykonania na walnym zgromadzeniu 54.641.246 głosów. Wszystkie akcje na okaziciela wprowadzone są do obrotu giełdowego w systemie notowań ciągłych.

W styczniu 2024 roku zamieniono 4.876 akcji imiennych na akcje na okaziciela. Po tej konwersji kapitał zakładowy wynosi 3.264.707,30 zł i dzieli się na 32.647.073 akcje, w tym:

 • 7.326.515 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 25.320.558 akcje zwykłe na okaziciela

Powyższe akcje uprawniają do wykonania na walnym zgromadzeniu 54.626.618 głosów. Wszystkie akcje na okaziciela wprowadzone są do obrotu giełdowego w systemie notowań ciągłych.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.